ANBI

Stichting TG040 is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status heeft een aantal belangrijke voordelen, maar het schept ook verplichtingen: een ANBI moet op een Internet-site de volgende gegevens publiceren:

Naam van de instelling

Onze officiële naam is Stichting TG040. Bij veel mensen zijn wij nog bekend als T&T-Eindhoven, de naam waaronder de activiteiten in november 1981 zijn gestart. De activiteiten van T&T-Eindhoven zijn van 2009 tot en met 2015 voortgezet door Stichting Transgendergroep Eindhoven, die in 2016 is opgeheven.
In 2016 hebben de vrijwilligers de activiteiten onder persoonlijke titel voortgezet, totdat op 29 december 2016 onze nieuwe Stichting TG040 werd opgericht.

RSIN

Een RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer, is een fiscaal identificatienummer van een instelling, te vergelijken met het BSN van een persoon. Het RSIN van onze stichting is: 8571.41.752

Post- of Bezoekadres

Wij hebben geen pand, dus ook geen bezoekadres, maar wel een postadres:
Gershwinstraat 10
5654 KD Eindhoven
Telefoon: 06 – 27 29 24 69

Doelstelling

Onze doelstelling, zoals omschreven in artikel 2.1 van onze statuten, luidt:
1. De stichting heeft ten doel:
a. Transgender mensen helpen in hun (zelf)acceptatie en te begeleiden daar waar dit in het vermogen van de stichting ligt. Onder ‘transgender’ dient elke voorkomende vorm van genderdysphorie (Gender Identity Disorder) te worden verstaan;
b. TG040 streeft naar integratie, sociale acceptatie, emancipatie en bevorderen van de gelijke behandeling van transgenders;
c. Overlegplatform zijn voor alle betrokken mensen en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij transgenders;
d. Verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn ook te vinden op deze website.

Functie van de bestuurders

Ons bestuur bestaat uit minimaal drie leden, die de posten voorzitter, secretaris en penningmeester bekleden. Meer over de samenstelling is te vinden in Artikel 4 van onze statuten.

Namen van de bestuurders

Sinds april 2023 zijn de namen van onze bestuursleden:

Beloningsbeleid

Onze instelling heeft geen directie en geen personeel. Zoals vermeld in Artikel 3.2 van onze statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden de in het kader van hun functie gemaakte onkosten vergoed op declaratiebasis.

Verslag van de activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten naar buiten toe zijn
a. het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waar men op een ontspannen manier in contact kan komen met mensen die leven in een gelijkwaardige situatie, hun familie, vrienden en bekenden. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp transgender;
b. op te treden als overlegorgaan en door het onderhouden van contacten met plaatselijke, regionale en landelijke overheden, organisaties met gelijkwaardige doelstellingen zoals de gezondheidszorg, scholen, media, enzovoorts;
c. het beschikbaar stellen van documentatie in diverse mediavormen over het onderwerp transgender;
d. het verrichten van alle handelingen die in haar vermogen liggen om de doelstellingen te verwezenlijken

Vaak zijn we in staat om mensen op te vangen, wanneer ze met acute vragen naar ons telefoonnummer bellen, onze bijeenkomsten bezoeken of ons per email raadplegen. In andere gevallen kunnen we dankzij ons netwerk mensen met elkaar in contact brengen als we niet zelf hulp kunnen bieden, maar wel weten waar deze hulp te krijgen is.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is te vinden op een aparte pagina.