ANBI

Stichting TG040 is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status heeft een aantal belangrijke voordelen, maar het schept ook verplichtingen: een ANBI moet op een Internet-site de volgende gegevens publiceren:

Naam van de instelling

Onze officiële naam is Stichting TG040. Veel mensen kennen ons nog als T&T-Eindhoven, de naam waaronder we begonnen zijn in november 1981. Van 2009 tot en met 2015 zetten we onze activiteiten voort als Stichting Transgendergroep Eindhoven, maar deze werd in 2016 opgeheven.

In 2016 besloten onze vrijwilligers om de activiteiten voort te zetten op persoonlijke titel, tot op 29 december 2016 onze nieuwe Stichting TG040 werd opgericht.

RSIN

Een RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer, is een fiscaal identificatienummer van een instelling, te vergelijken met het BSN van een persoon. Het RSIN van onze stichting is: 8571.41.752

Post- of Bezoekadres

Wij hebben geen pand, dus ook geen bezoekadres, maar wel een postadres:
Gershwinstraat 10
5654 KD Eindhoven
Telefoon: 06 – 27 29 24 69

Doelstelling

Onze doelstelling, zoals omschreven in artikel 2.1 van onze statuten, luidt:
1. De stichting heeft ten doel:
a. Transgender mensen helpen in hun (zelf)acceptatie en te begeleiden daar waar dit in het vermogen van de stichting ligt. Onder ‘transgender’ dient elke voorkomende vorm van genderdysphorie (Gender Identity Disorder) te worden verstaan;
b. TG040 streeft naar integratie, sociale acceptatie, emancipatie en bevorderen van de gelijke behandeling van transgenders;
c. Overlegplatform zijn voor alle betrokken mensen en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij transgenders;
d. Verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn ook te vinden op deze website.

Functie van de bestuurders

We hebben minimaals drie bestuursleden, elk met een rol als voorzitter, secretaris, of penningmeester. Over de samenstelling kun je meer vinden in Artikel 4 van onze statuten.

Namen van de bestuurders

Sinds april 2023 zijn onze bestuursleden:

Voorzitter: E.G .Snel
Secretaris : M.E. Moonen
Penningmeester: vacant

Beloningsbeleid

Onze instelling heeft geen directie en geen personeel. Volgens artikel 3.2 van onze statuten ontvangen bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Echter, eventuele kosten die zij maken in het kader van hun functie, worden wel vergoed na declaratie.

Verslag van de activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten zijn
a. Organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waar mensen op een ontspannen manier contact kunnen maken met anderen in vergelijkbare situaties, inclusief familie, vrienden en kennissen. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp transgender is welkom bij deze bijeenkomsten
b. Fungeren als overlegorgaan door contact te onderhouden met lokale, regionale en landelijke overheden, evenals met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven, zoals gezondheidszorginstellingen, scholen, media, enzovoorts.
c. het beschikbaar stellen van documentatie in diverse mediavormen over het onderwerp transgender;
d. Het uitvoeren van alle mogelijke acties om onze doelstellingen te bereiken.

Vaak kunnen we mensen meteen helpen als ze met dringende vragen naar ons telefoonnummer bellen, onze bijeenkomsten bezoeken of ons per email om raad vragen. In andere gevallen kunnen we mensen via ons netwerk met elkaar verbinden als we zelf geen directe hulp kunnen bieden en wel weten waar ze deze hulp kunnen vinden.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording vind je op een aparte pagina.