TG040 Verhuist

Click here for English

Persbericht
Voor onmiddellijke vrijgave

Door Evelien Snel, Stichting TG040

TG040: Transgendergroep verhuist

Na meer dan veertig jaar T&T-avonden in verschillende wijkgebouwen zet TG040 opnieuw een grote stap: we verhuizen op 11 mei naar Las Salinas in Veldhoven. Dat worden geen besloten avonden, zoals we gewend zijn. Het is in een restaurant/café waar gewoon iedereen welkom is. Onze doelgroep zijn alle mensen die iets met genderdiversiteit te maken hebben, of daar sympathie of belangstelling voor hebben.

In november 1981 werd in Eindhoven de eerste T&T-avond georganiseerd. Dat waren besloten bijeenkomsten voor transgender mensen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was dat voor “mannen” de enige manier om zich als vrouw te kleden (of andersom). De letters T&T stonden voor Travestie en Transseksualiteit en T&T-avonden zijn inmiddels een begrip geworden, maar tegenwoordig maken we liever gebruik van het modernere woord transgender.

De tijden veranderen. Er is tegenwoordig minder behoefte aan dit soort besloten bijeenkomsten, omdat transgenders door vrijwel iedereen geaccepteerd worden. Dat blijkt bijvoorbeeld bij onze middagactiviteiten en wanneer we met onze groep uit eten gaan.

Het was bij zo’n gezellig etentje dat we bij Las Salinas in Veldhoven terechtkwamen. Las Salinas is heel LHBTIQ-vriendelijk. Omstreeks 21:00 verandert het restaurant in een gezellig café. En het was er eigenlijk zó gezellig, dat het bijna jammer was om naar de bijeenkomst in het wijkgebouw te gaan.

Daarom hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien: we gaan onze avonden voortaan organiseren bij Las Salinas. Met ingang van zaterdag 11 mei, 20:00 uur, zijn we daar elke tweede zaterdagavond van de maand te vinden, gratis entree.

Omdat bij Las Salinas ook ander publiek komt, hopen we daar meer te integreren met de samenleving dan op besloten bijeenkomsten.

https://www.facebook.com/tg040.nl/

Stichting TG040 houdt zich bezig met de emancipatie van transgender-mensen en het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor deze mensen en hun omgeving. Bij TG040 is iedereen welkom die iets met genderdiversiteit van doen heeft, of die daar sympathie of belangstelling voor heeft.

Doelstelling van de stichting is:

  • Transgender mensen helpen in hun (zelf)acceptatie en zelfvertrouwen.
  • Integratie, sociale acceptatie, emancipatie en bevorderen van de gelijke behandeling van transgender mensen.
  • Overlegplatform zijn voor alle betrokken mensen en organisaties die op één of andere manier betrokken zijn bij deze materie.
  • Verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgender mensen.

Het begrip transgender wordt als verzamelbegrip gebruikt en omvat alle uitingsvormen tussen travestie en transseksualiteit: travestieten, transgenderisten, dragqueens, dragkings, queer, interseksuelen, transseksuelen, etc.)

TG040 is moving

Press release
For immediate release

By Evelien Snel, TG040 Foundation

TG040: Transgender group is moving

After more than forty years of T&T evenings in various community centers, TG040 is taking another big step: we are moving to Las Salinas in Veldhoven on May 11. In contrast with our old way of working, these will not be private evenings. It is in a restaurant/cafe where everyone is welcome. Our target group is all people who have something to do with gender diversity, or have a sympathy or interest in it.

In November 1981, the first T&T evening was organized in Eindhoven. These were private meetings for transgender people. In the 1980s, this was the only way for “men” to dress as women (or vice versa). The letters T&T stood for Transvestism and Transsexuality and T&T evenings have now become a household name, but nowadays we prefer to use the more modern word transgender.

Times are changing. Nowadays there is less need for these types of private meetings, because transgender people are accepted by almost everyone. This is evident, for example, during our afternoon activities and when we go out to eat with our group.

It was during such a nice dinner that we ended up at Las Salinas in Veldhoven. Las Salinas is very LGBTQ-friendly. Around 9:00 PM the restaurant turns into a cozy café. And it was actually so nice that it was almost a shame to go to the meeting in the community building.

That is why we have decided to take a different tack: from now on we will organize our evenings at Las Salinas. Starting from Saturday, May 11, 8:00 PM, we will be there every second Saturday evening of the month, free admittance.

Because Las Salinas also attracts a different audience, we hope to integrate more with society there than at private meetings.

The TG040 Foundation works on the emancipation of transgender people and organizing meetings and activities for these people and their environment. TG040 welcomes everyone who has something to do with gender diversity, or who has sympathy or interest in it.

The foundation’s objective is:

  • Helping transgender people in their (self)acceptance and self-confidence.
  • Integration, social acceptance, emancipation and promotion of equal treatment of transgender people.
  • To be a consultation platform for all people and organizations involved in this matter in one way or another.
  • Improving knowledge and perception of transgender people.