We zullen doorgaan

Click here for English

Aanstaande zaterdag is er weer een T&T-avond van TG040. We zitten dus voortaan bij Las Salinas in Veldhoven. Het wordt gegarandeerd een gezellige avond!

Het nieuws van onze verhuizing heeft erg veel reacties losgemaakt. Dat is geen wonder, want het is nogal een grote verandering. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? De overstap “hing al in de lucht”. Maar door het stoppen van Jannie als penningmeester is alles in een stroomversnelling geraakt. De overgebleven bestuursleden konden Jannie’s taken niet zomaar overnemen gezien de complexiteit hiervan. Daarom is uit noodzaak besloten per direct over te gaan.

Natuurlijk roept dit allerlei vragen op, die we hier graag beantwoorden.

Kassa / receptie

Er is geen kassa meer, maar we zorgen er wel voor dat iedereen die dat nodig heeft bij aankomst wordt opgevangen. Als mensen niet in hun eentje naar binnen durven, komt één van ons ze ophalen van het parkeerterrein, zodat je samen naar binnen kunt. Het hele gedoe met entreegelden en muntverkoop is niet meer nodig.

Omkleden / make-up

De eigenaar van het restaurant heeft ons verzekerd dat er een mogelijkheid voor omkleden is. We zijn heel benieuwd hoe dat er in de praktijk gaat uitzien, maar we gaan hem aan zijn belofte herinneren. Make-up aanbrengen is minder een probleem, dat kan gemakkelijk in een rustig hoekje in een restaurant.

We hebben ook al de bevestiging dat er zaterdag iemand zal zijn, die je kan helpen met het aanbrengen van je make-up.

Besloten of open?

We krijgen in Las Salinas een eigen hoekje en eigen tafels. Als iemand zich niet tussen de ‘gewone’ bezoekers wil mengen, hoeft dat dus ook niet.

Huurcontract Genderdal

We hadden natuurlijk een vaste overeenkomst met Gemeenschapshuis Genderdal over de huur. We hebben dat contract eenzijdig opgezegd, en dus houdt Genderdal ons aan de afgesproken opzegtermijn. Ook heeft Genderdal een grote opdracht misgelopen doordat ze de ruimte voor ons moesten vrijhouden, voor die schade ontvangen ze van ons een tegemoetkoming.

Financiën

De financiële situatie van de Stichting is door de overstap minder onzeker geworden. Het bezoekersaantal liep terug. De huur van Het Genderdal werd lang niet altijd gedekt door de inkomsten van de bezoekers en we moesten steeds vaker bijleggen. Onze financiële positie werd hierdoor flink ondermijnd.

We hebben nu alleen donaties als inkomsten maar ook niet veel kosten meer.

Praattafels

Moeten we nu onze grote stamtafel missen? Welnee! Er zijn tafels genoeg bij Las Salinas en die schuiven we gewoon aan elkaar. En, zoals gezegd, we krijgen een apart hoekje en eigen tafels dus daar verandert niets in.

Thema-avonden

Het organiseren van thema-avonden wordt ingewikkelder. We zijn er nog niet uit, hoe we dat precies moeten gaan aanpakken. De eigenaar van Las Salinas staat open voor elk initiatief. Hij was erg enthousiast over onze gala-avond dus die gaat er zeker komen. Maar een avond met voorlichting past niet in een restaurant. Eigenlijk paste het bij Genderdal ook al niet zo goed: er zijn altijd mensen die niet geïnteresseerd zijn in de presentatie.

Muntjes

En dan de muntjes. Bijna iedereen heeft er nog wel een paar liggen en daar kun je nou niks meer mee. Dat kunnen we niet laten gebeuren natuurlijk. Dus lever je muntjes in bij Babs, Mariëlle of Evelien en je krijgt gewoon €1,25 per muntje terug op je bankrekening. Inleveren kan tot december 2024.
(Maar natuurlijk mag je de muntjes ook doneren, dan kunnen wij ze afboeken van onze balans.)

The beat goes on

Next Saturday there will be another T&T evening by TG040. From now on we will be at Las Salinas in Veldhoven. It’s guaranteed to be a fun evening!

The news of our move has provoked a lot of reactions. That’s no surprise, because it’s quite a big change. How could that happen so quickly? The switch “was already in the air”. But due to Jannie’s resignation as treasurer, everything accelerated. The remaining board members could not simply take over Jannie’s tasks due to their complexity. It was therefore decided, out of necessity, to move immediately.

Of course, this raises all kinds of questions, which we would like to answer here.

Cash register / reception

There is no longer a cash register, but we ensure that everyone who needs it is taken care of upon arrival. If people do not dare to enter on their own, one of us will pick them up from the parking lot so that we can enter together. The hassle of entrance fees and coin sales is no longer necessary.

Dressing room / make-up

The owner of the restaurant has assured us that there is a possibility for changing clothes. We are very curious to see what that will look like in practice, but we will remind him of his promise. Applying make-up is less of a problem, this can easily be done in a quiet corner of a restaurant.

We also have confirmation that someone will be there on Saturday who can help you apply your make-up.

Private or open?

We get our own corner and our own tables in Las Salinas. If youdon’t want to mingle with the ‘normal’ visitors, you don’t have to.

Rental contract Genderdal

Of course we had a permanent agreement with Genderdal Community Center about the rent. We terminated that contract unilaterally, and so Genderdal is adhering to the agreed notice period. Genderdal also missed out on a large order because they had to keep the space available for us, and they receive compensation from us for that damage.

Finances

The financial situation of the Foundation has become less uncertain due to the switch. The number of visitors has been decreasing. The rent of Het Genderdal was not always covered by the turnover and we had to make up more and more often. This seriously undermined our financial position.

We now only have donations as income, but not many costs anymore.

Tables for chatting

Do we have to miss our big regular table now? No! There are plenty of tables at Las Salinas and we simply push them together. And, as mentioned, we will have a separate corner and our own tables, so nothing will change.

Theme evenings

Organizing theme evenings is becoming more complicated. We have not yet decided how exactly we should approach this. The owner of Las Salinas is open to any initiative. He was very enthusiastic about our gala evening, so it will definitely happen. But an evening of information does not fit in a restaurant. Actually, it didn’t fit very well with Genderdal either: there are always people who are not interested in the presentation.

Coins

And then the coins. Almost everyone still has a few of them lying around and there is nothing you can do with them anymore. Of course we can’t let that happen. So hand in your coins to Babs, Mariëlle or Evelien and you will simply receive €1.25 per coin back into your bank account. You can hand in until December 2024.
(But of course you can also donate the coins, then we can debit them from our balance.)